- Проектиране, доставка и монтаж на газопроводи (разпределителни, площадкови и вътрешно цехови);

  - Проектиране, доставка и монтаж на газови стопанства за Пропан - Бутан и компресиран метан;

  - Проектиране, доставка и монтаж на регулиращи и замерващи съоръжения;

  - Проектиране и изграждане на промишлена газификация на котелни и др.;

  - Проектиране, доставка и монтаж -сградни и битови газопроводни инсталации;

  - Проектиране, доставка и монтаж на котелни и отоплителни инсталации;

  - Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви колектори за производство на санитарна топла вода;

  - Проектиране, доставка и изграждане на съоръжения за пара , топла вода и нестандартно оборудване работещо на газ;

  - Проектиране, доставка и монтаж на централни климатични и вентилационни системи;

  - Проектиране, доставка и монтаж на термопомпи (вода – вода ; въздух – вода);

  - Доставка на КПГ (компресиран природен газ);

  - Осигуряваме поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжени и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от лица, които са получели разрешение по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дейност.

Приключени проекти