Фирма „НЕОТЕРМ” ООД е основана през 2004г., като предмет на дейността ѝ е:

    - Проектиране, доставка и строителство на газопроводи, градски газопроводни мрежи, регулиращи и замерващи съоръжения, промишлена газификация, сградни и битови газопроводни, котелни и отоплителни инсталации.
    - Изграждане на централна климатизация, вентилация, термопомпи (вода – вода; въздух – вода), съоръжения за пара, топла вода и нестандартно оборудване.
    - Доставка и сервиз на газови уреди за отопление,охлаждане, производство на санитарна топла вода и кухненски уреди на газ.
Фирмата осъществява дейността си на територията на цялата страна и в чужбина.

Фирмата притежава:

УДОСТОВЕРЕНИЕ от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТЕРИОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧEСКИ НАДЗОР
За поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност:
    - парни и водогрейни котли;
    - съдове работещи под налягане;
    - тръбопроводи за вода, пара и гореща вода;
    - газопроводи;
    - промишлени и сградни газови инсталации и съоръжения към тях;
    - газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.


УДОСТОВЕРЕНИЕ от КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
III гр. – строежи от енергийната инфраструктура;
IV гр. – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;
V гр. - отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическата дейност.


Приключени проекти